2020-08-17 09:01Press release

SSCP Lager BidCo AB Pressmeddelande 20200817 (Prospekt)

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND JAPAN, HONG KONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, KANADA, ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

Pressmeddelande

17 augusti 2020

SSCP Lager BidCo offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationer vid Nasdaq Stockholm

SSCP Lager BidCo AB (publ) (“Bolaget” eller ”SSCP”) emitterade den 31 oktober 2019 ett seniort säkerställt obligationslån, med ISIN SE0013358686, om nominellt 900 miljoner kronor inom ett rambelopp om nominellt 1 500 miljoner kronor. Obligationslånet har en löptid om 5 år och förfaller till betalning den 31 oktober 2024. I anledning av emissionen av obligationslånet och i enlighet med obligationsvillkoren har SSCP ansökt om upptagande till handel av obligationslånet vid Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Första dag för handel förväntas bli omkring den 19 augusti 2020.

Med anledning av upptagandet till handel av obligationslånet har SSCP upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet kan erhållas från SSCP och hålls tillgängligt på SSCP:s webbplats www.logent.se och på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Hannes Snellman Advokatbyrå har varit legal rådgivare i samband med emissionen och noteringen av obligationslånet.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Steen, verkställande direktör, +46 702 338302, mats.steen@logent.se

Sara Fors, finanschef, +46 722 540037, sara.fors@logent.se

 

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2020 kl. 11.00 CEST.

 

SSCP Lager BidCo AB (publ) är ett moderbolag i Logent-koncernen. Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar logistiktjänster såsom Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering och Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster och Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1,5 miljarder kronor och sysselsätter ca 3 000 personer. För ytterligare information om Logent, vänligen besök vår webbplats www.logent.se.

 

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i SSCP Lager BidCo AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där detta skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga värdepapper i SSCP Lager BidCo AB (publ) har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om värdepappren respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar SSCP Lager BidCo AB:s (publ) aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering och Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster och Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige och Norge.