2023-12-05 13:30Press release

SSCP Lager BidCo AB (publ) lämnar underrättelse om att villkor för förtidsinlösen av obligationerna 2019/2024 har uppfyllts

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

 

SSCP Lager BidCo AB (publ) (”Bolaget”) bekräftar att villkoret i underrättelsen om villkorad frivillig total inlösen som lämnades den 21 november 2023 (”Underrättelsen om Villkorad Frivillig Total Inlösen”) till innehavarna av Bolagets seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta, med förfall 2024 och ISIN SE0013358686 (”Obligationerna”) har uppfyllts.

I Underrättelsen om Villkorad Frivillig Total Inlösen underrättade Bolaget innehavarna av Obligationerna att Bolaget skulle förtidsinlösa Obligationerna, under förutsättning av en framgångsrik settlement av nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta till ett initialt belopp om 850 000 000 SEK under ett totalt ramverk om 1 300 000 000 SEK med förfallodag i december 2026.

Bolaget har idag erhållit emissionslikviden från emissionen av de nya seniora säkerställda obligationerna med rörlig ränta, och bekräftar härmed att Villkoret (Eng. Condition) (såsom definierat i Underrättelsen om Villkorad Frivillig Total Inlösen) har uppfyllts. Inlösendagen såsom avses i Underrättelsen om Villkorad Frivillig Total Inlösen kommer att inträffa den 15 december 2023 och inlösenbeloppet inklusive upplupen men obetald ränta kommer att betalas till innehavare som per avstämningsdagen den 8 december 2023 är registrerade som ägare av Obligationerna i skuldboken som hålls av Euroclear Sweden AB.

Den 6 december 2023 kommer vara sista dagen för handel i Obligationerna för att eventuell handel på sådan dag ska kunna registreras i skuldboken på avstämningsdagen, vilken är den 8 december 2023.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linda Aidanpää Baronnet, CEO, telefon: +46 70 785 87 25, linda.aidanpaa@logent.se

Johan Wallmander, tillförordnad CFO, telefon: +46 70 351 77 24, johan.wallmander@logent.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 5 december 2023 kl. 14:30 CET.

 

Om Logent-koncernen
Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar logistiktjänster såsom Lagerhantering, Transport Management, Tullhantering, Hamnverksamhet samt Bemannings- och konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 2,4 mdr SEK och sysselsätter ca 3 800 personer.


About Logent

Logent is an and independent logistics partner, with a Nordic base present in northern Europe and global networks. We have a wide range of services and create value for our customers through guaranteed cost and quality improvements. Our service offer include Logistics Services such as Warehouse design and operations, Transport Management and Customs, Port and Terminal operations, Staffing Services and Consulting Services. This means that Logent has grown to a turnover of about SEK 2.2 billion from the start in 2006 and employs approximately 3,800 people in northern Europe.


Contacts

Linda Aidanpää Baronnet
CEO
Linda Aidanpää Baronnet